10.3.1.7 மனிதனுக்கு பாலியல் ரீதியாக கடத்தப்படும் தொற்று நோய்கள். – Sexually transmitted diseases.

10.3.1.7 மனிதனுக்கு பாலியல் ரீதியாக கடத்தப்படும் தொற்று நோய்கள். – Sexually transmitted diseases. Gonorrhea நோயாக்கி – Neisseria...
read more

10.3.1.6.9 பிரசவம் – Delivery of baby

10.3.1.6.9 பிரசவம் – Delivery of baby முதிர்மூலவுரு உரிய பருமனை அடைந்ததும் ஒன்பதாவது மாதத்தின் இறுதியில்பிரசவம் நிகழும். சூல்...
read more

10.3.1.6.8 கர்ப்பமுறலும் மும்மாத விருத்தியும். Pregnancy and Fetal developement of trimester periods.

10.3.1.6.8 கர்ப்பமுறலும் மும்மாத விருத்தியும். Pregnancy and Fetal developement of trimester periods. பெண்ணில் சூல் கருக்கட்டப்பட்ட நிலை கர்ப்பமுற்ற...
read more

10.3.1.6.6.2 மனித பெண்ணில் கருக்கட்டல் -Fertilization in humans

10.3.1.6.6.2 மனித பெண்ணில் கருக்கட்டல் -Fertilization in humans மனித பெண்ணில் அகக் கருக்கட்டல் நிகழும். கருக்கட்டலானது பலோப்பியன்...
read more

2.4 நொதியங்கள்

2.4 நொதியங்கள் enzymes உயிர் உள்ள கலங்களினால் இயற்கையாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற உயிர் இரசாயன தாக்கங்களின் போது...
read more